Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är i många hänseenden världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Men många upplever ändå att det är mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att finansiera en vård av hög kvalitet och god tillgänglighet. Sedan alliansen började styra landet har regeringen satsat runt 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått mer kvar av lönen efter skatt.

Denna ansvarsfulla ekonomiska politik betyder för Västerbottens läns landsting att de samlade skatteintäkterna ökat med 21,3 procent och statsbidragen med 15,2 procent under perioden 2006–2013. Totalt handlar det om 1 088 miljoner kronor i ökade resurstillskott.

Årsprognosen för hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar ett underskott på 91 miljoner kronor. Besparingarna inom ramen för ”Projekt balans” ledde till att Västerbotten blev det första landsting någonsin att genomföra en folkomröstning om en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Socialdemokraterna och Miljöpartiet led ett rejält nederlag – där man dessutom deklarerat att man inte kommer att kommer att ta hänsyn till valutslaget.

Sjukvården har fortsatta problem med tillgängligheten och allt längre vårdköer. Vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin är längst i Sverige. Andra problem är personalrekryteringen med alltför få AT/ST-platser, ökade kostnader för stafettläkare och stora problem med att hitta långsiktiga lösningar för vakanserna inom primärvården.

Landstinget måste få en politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Det handlar om att minska vårdskadorna, att arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjorna att fungera bättre, att sätta fokus på personalförsörjningen, att stärka primärvården, att förbättra tillgängligheten och samarbetet med kommunerna och att minska antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter.

Det behövs också en mer öppen organisation där all personal känner delaktighet. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval.

Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget hade en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Det skulle dessutom underlätta för personalförsörjningen. Landstinget har i dag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

Inom alliansen har vi i dag olika syn på skattefrågan men vi har en gemensam politik för de utmaningar sjukvården står inför. De politiska misslyckandena från S-majoriteten under de senaste 20 åren, och de många politiska utmaningarna, visar att det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård.

Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting

Marianne Normark (FP)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Olle Edblom (C)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Annonser

Allianspartierna i landstinget vill ha svar från den politiska S-majoriteten i landstinget om de tänker ta någon hänsyn till folkomröstningsresultatet. Trots att det gått två månader sedan valresultatet blev klart samt att majoriteten lagt sin nya budget har få besked kommit. Dorotea har än så länge bara fått politiska utfästelser om att flytta sjukstugan men ännu inga konkreta planer med risk- eller konsekvensanalyser. Åsele har fortfarande kvar sin akutbil. Ännu har inga löften eller besked kommit om hur majoriteten tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Medborgarna i länet vill ha besked från Socialdemokraterna om hur de tänker kring folkomröstningen i en samlad bedömning med vilka politiska beslut som kommer att vidtas säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar. Alliansens gruppledare vill vid kommande landstingsfullmäktige om två veckor ha besked om Socialdemokraterna kommer att ta hänsyn till folkomröstningen, om hur de tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet och hur sjukvården i Dorotea och Åsele kommer att bli.

Allians för Västerbotten

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10

På söndag finns möjligheten att rösta i Sveriges första regionala folkomröstning. Folkomröstningen handlar om sjukvård i hela länet. Länsbor har möjlighet att genom en solidarisk handling rösta för att hela länet skall ha rättvis, trygg och jämlik sjukvård. Detta – alltså att rösta ja – innebär att den röstberättigade tycker att Dorotea ska få sina akutvårdplatser tillbaka och Åsele sin ambulans.

Ett ja med ett högt valdeltagande innebär att signalen blir tydlig från länets medborgare om att det behövs ett brett åtgärdsprogram för att garanterar en trygg akutvård, bättre fungerande primärvård och tre välfungerande akutsjukhus i länet. De tre delarna är även innehållet i det åtgärdspaket som Alliansen har presenterat.

Som medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt balans är framför allt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande.

De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplatsminskningar drabbar de mest sjuka äldre hårdast. Primärvården har fått ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant.

Den tuffaste försämringen har skett i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in.

Kostnaderna för akutvårdsplatser och ambulans handlar om cirka tre miljoner vilket motsvarar endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. För ett brett åtgärdsprogram föreslår alliansen kostnadsreduceringar på sådant som inte är direkt sjukvård till exempel administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. Trygg akutsjukvård är viktigare.

Vad blir konsekvensen av ett nej? Det betyder att den inslagna politiska färdvägen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet med nedmontering av akutsjukvården i länet får fortsätta.

Trots att de fyra akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen så kommer de såldes inte att återinföras. De två ersättningsplatserna har inte samma vårdnivå vilket innebär att patienter som förr kunde vårdas på orten måste skickas iväg till en högre kostnad till något av sjukhusen.

Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil. Åsele får inte tillbaka någon ambulans utan får behålla en akutbil utan möjlighet att köra med blåljus vid akuta situationer.

För en på papperet mycket marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit från delar av länet. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Med bara en missad behandling av en strokepatient i tid är hela besparingen borta. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling att det finns tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.

Ett folkomröstningsutfall där majoritetens nejalternativ skulle vinna förändrar inte alliansens syn på sjukvården i länet. Därmed sätter inte alliansen upp någon spärr för att följa utfallet i den rådgivande folkomröstningen om det skulle bli ett ja-utfall.

Trots folkomröstningen blir det stora avgörandet valet i september nästa år. Det sätt som landstinget nu styrs på är inte att förvalta det förtroende som medborgarna gett majoriteten.

Oavsett folkomröstning är det att i grunden förändra ledarskapet för sjukvården i länet som alliansen söker mandat för. Västerbotten förtjänar en rättvis, jämlik och trygg sjukvård varför vi uppmanar länets medborgare att rösta ja på söndag.

Nicklas Sandström (M)
Marianne Normark (FP)
Olle Edblom (C)
Birgitta Nordvall (KD)

På söndag (den 8 september) är det folkomröstningen om sjukvården i länet. Då har du som västerbottning möjlighet att genom en solidarisk handling rösta för att hela länet ska ha en rättvis, trygg och jämlik sjukvård. Ett ja innebär att du tycker att Dorotea ska få sina akutvårdplatser tillbaka och Åsele sin ambulans. Ett ja med ett högt valdeltagande innebär att signalen blir tydlig från länets medborgare om att det behövs ett brett åtgärdsprogram för att garanterar en trygg akutvård, bättre fungerande primärvård och tre välfungerande akutsjukhus i länet.

Vad blir konsekvensen av ett nej? Det betyder att den inslagna politiska färdvägen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet med nedmontering av akutsjukvården i länet får fortsätta. Trots att de fyra akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen så kommer de såldes inte att återinföras. De två ersättningsplatserna har inte samma vårdnivå, vilket innebär att patienter som förr kunde vårdas på orten måste skickas iväg till något av sjukhusen.

Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil. Vinner nej-alternativet vid folkomröstningen får Åsele inte tillbaka någon ambulans utan får behålla en akutbil utan möjlighet att köra med blåljus vid akuta situationer. Genom en mycket marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit. Västerbotten förtjänar en rättvis, jämlik och trygg sjukvård.

Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting

Marianne Normark (FP)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Olle Edblom (C)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Söndag den 8 september kommer alla västerbottningar att kunna rösta om det ska vara en rättvis sjukvård i hela länet. Ansvaret för detta ligger på den Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen som genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivning. Försämringar som genomförs i sjukvården drabbar hela länet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genomfört stora neddragningar av vården i länet. Störst försämring har akutvården i blivit i länets mindre kommuner. De tidigare så väl fungerande akutvårdsplatserna har minskats och i Dorotea har platserna försvunnit helt. Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil.

För en mycket på papperet marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit från delar av länet. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare samt med bara en missad behandling av en stroke-patient i tid är hela besparingen borta. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling att det finns tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.

Rösta ja för en trygg akutvård i hela länet. Rösta JA den 8 september för en rättvis sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Idag, måndag, presenterade Allianspartierna i landstinget sitt gemensamma förslag till ett åtgärdsprogram i samband med den kommande folkomröstningen den 8:e september. Åtgärdspaketet består av tre delar och syftar till att skapa trygghet för sjukvården i hela länet. De tre delarna är: en fungerande akutsjukvård, vårdplatserna på länets tre sjukhus och en fungerande primärvård.

– Hela länet förtjänar en rättvis och trygg sjukvård. De beslut som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tagit med bl.a. indragning av ambulans och vårdplatser är en direkt nedmontering av Västerbottens hälso- och sjukvård som bidrar till en minskad trygghetskänsla hos befolkningen. Alliansen har andra förslag som garanterar en rättvis sjukvård och som inte drabbar landstingets viktigaste kärnverksamheter.
säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare och Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

Läs Alliansens åtgärdsprogram här

Söndag den 8 september kommer alla västerbottningar att kunna rösta om vi ska ha en rättvis sjukvård i hela länet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genomfört stora neddragningar inom sjukvården i länet. Störst försämring har drabbat akutvården i länets mindre kommuner. En av de största och mest dramatiska försämringarna är nedmonteringen av ambulanssjukvården. Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat. I Åsele har ambulansen tagits bort och ersatts med en akutbil.

En akutbil saknar blåljus som kan användas vid akuta utryckningar och det sker inte någon akutvårdande behandling under transport. Eftersom det handlar om långa transporter kan detta vara livsavgörande. Även personalbemanning med medicinsk kompetens är inte lika god som i en ambulans.

Från den styrande majoriteten pratas det om hur väl akutbilen fungerar. Socialdemokraterna verkar vilja att fler ambulanser ska ersättas med akutbilar. Säg nej till detta genom att rösta JA den 8 september för en rättvis och trygg akutvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

%d bloggare gillar detta: