Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Artiklar’ Category

Nu har den nya majoriteten i Västerbottens läns landsting bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fått sin budget för 2015 samt plan 2016 och 2017 antagen av landstingsfullmäktige. Vänsterpartiet hoppade av majoriteten under förra mandatperioden när akutvårdsplatserna i Dorotea stängdes och ambulansen i Åsele avvecklades men nu väljer Vänsterpartiet att gå med i majoriteten igen trotts att socialdemokraterna inte ändrat uppfattning i dessa frågor.

Sett till den tagna budgeten så är den klinisk fri från spår av de vallöften som utlovades av Vänsterpartiet. Vad blev vallöftet om återställare av ambulans i Åsele, akutvårdsplatser i Dorotea och kraftigt ökade resurser till sjukvården? Från Alliansen föreslogs kraftiga satsningar på primärvården med 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten. Likaså viktiga satsningar på att minska ned de långa vårdköerna. För oss i Alliansen duger det inte att Västerbotten har Sveriges längsta vårdköer.

Från Alliansen kan vi bara konstatera att Vänsterpartiet valde att sälja sig för att komma tillbaka till makten detta utan att kunna visa väljarna att de fått något för det. Allianspartierna står upp och står fast vid att hela länet ska ha en trygg, rättvis och jämlik sjukvård även efter valet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Annonser

Read Full Post »

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de medicinska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006.

I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

Trots att förutsättningarna för Västerbotten blivit bättre med ett alliansstyrt Sverige så finns det mycket kvar att göra för att sjukvården ska bli bättre i det rödgrönt styrda Västerbotten.

Årsprognosen för sjukvården i år är ett underskott på 120 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för prestigeprojektet Projekt balans. Konsekvenser som orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård.

En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procents stöd.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård.

För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Det handlar om att förändring i hur sjukvården hänger ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras.

Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av S-styre är nu att Västerbotten är bäst i landet på att ha de längsta vårdköerna.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner för att korta ned vårdköer och stärka upp psykiatrin.

En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen.

Landstinget har i dag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har i dag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

En annan viktig framtidssatsning som Alliansen gör är 15 miljoner ytterligare för att tillskapa fler AT/ST-platser för läkarstudenter samt fler sjuksköterskor ska kunna få betald specialistutbildning.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Nicklas Sandström
Oppositionsråd i landstinget (M)
Marianne Normark
landstingsgruppledare (FP)
Olle Edblom
landstingsgruppledare (C)
Birgitta Nordvall
landstingsgruppledare (KD)

Read Full Post »

Socialdemokraterna i länet meddelar nu att de slutit ett kontrakt med sig själva om att inte lägga ned några fler akutvårdsplatser (Folkbladet 7/4). Som väljare måste man påminnas om att det är exakt samma löfte som gavs redan för fyra år sedan av Peter Olofsson (S). Om nu akutvårdsplatserna fungerar väl och är en viktig del av en trygg inlandssjukvård varför öppnas då inte platserna upp igen? Realiteten är att S misslyckades med att hålla sitt löfte från första början. Istället drogs akutvårdsplatser och ambulanser in i bl.a. Dorotea, Sorsele, Malå och Åsele. Det Socialdemokraterna lyckats bäst med under denna mandatperiod är att rusta ned hälso- och sjukvården för västerbottningarna med hjälp av sitt prestigeprojekt ”Projekt balans”. Kanske är det inte bara väljarna som tappat förtroende för S-gruppen i landstinget utan även deras partidistrikt eftersom de nu tvingas ingå i ett kontrakt med sig själva.

Sedan Alliansen tog över styret nationellt har vi aldrig varit fler som bidragit med mer. Alliansen kommer inte bara med löften, vi levererar och håller det vi lovar. Allians för Västerbotten är beredd att kämpa för att varje Västerbottning ska ha en trygg, rättvis och jämlik vård i hela länet. Rösta på Alliansen i Västerbotten i september!

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Read Full Post »

Primärvården har idag ett stort och viktigt uppdrag. Samtidigt finns en stor brist på distriktsläkare. Primärvården är därför tvungen att hyra in kostsamma stafettläkare för att få verksamheten att fungera. Ett av de landsting som har störst problem i nationell jämförelse är inte helt oväntat S-styrda Västerbotten. Av 130 ordinarie tjänster är 50 otillsatta. Antalet listade patienter per läkare är 1995 med ett riktvärde som bör vara runt 1500 patienter per läkare. Detta orsakar dålig kontinuitet för patienten men också en ohållbar arbetsmiljö samt kvalitetsbrister som gör sjukvården sämre för patienten och orsakar en betydligt dyrare sjukvård.

God kvalité och kontinuitet ger patienten bättre sjukvård och sparar pengar. Alliansen anser att hälsocentraler som använder hela sin kompetens optimalt ska premieras och därför ska även besök hos t ex en distriktssköterska ge hälsocentralen ersättning från landstinget. Men budgetramen för primärvården måste utökas. Från Alliansens sida föreslås en omfördelning av resurser från annat som inte är sjukvård just till primärvården. Inför detta budgetår föreslog vi en resursförstärkning till primärvården på 46 miljoner.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Read Full Post »

Personalförsörjningen är landstingets största strategiska fråga för att säkra vård för västerbottningen och norra regionens invånare. Den höga medelåldern hos många av landstingets medarbetare i kombination med en allt äldre befolkning och den enorma utveckling som sker i sjukvården innebär att man hjälper allt fler vilket ökar trycket på sjukvården. Bristen på specialistläkare är ett stort problem i många verksamheter och har varit så under en längre tid. Det handlar givetvis inte bara om rekrytering utan även om att behålla den kompetenta personalen genom att vara en god arbetsgivare. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget hade en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Det skulle dessutom underlätta för personalförsörjningen. Vi har länge drivit frågan att de som är över 65 år ska stimuleras att jobba längre genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning.

Den lösning på problemet med personalförsörjningen som den socialdemokratiska majoriteten (S) och (MP) istället använt sig av år efter år är dyr stafettpersonal. Förra året kostade denna dyra lösning Västerbottens läns landsting drygt 90 miljoner kronor. Dessutom har inte antalet allmän- och specialisttjänstgöringsplatser för läkare ökat i samma takt som läkarutbildningsplatserna gjort under de senaste åren. Majoritetens lösning är varken kostnadseffektiv eller långsiktigt hållbar. Den innebär dessutom en bristande kontinuitet och tillgänglighet för länets patienter och ohållbara arbetsförhållanden för landstingets personal.

Nu är det dags för (S) och (MP) att agera. Allians för Västerbotten har i flera år påpekat vikten av en långsiktig lösning på personalförsörjningen och att detta är en ödesfråga för att kunna driva sjukvård nu och i framtiden.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Read Full Post »

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är i många hänseenden världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Men många upplever ändå att det är mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att finansiera en vård av hög kvalitet och god tillgänglighet. Sedan alliansen började styra landet har regeringen satsat runt 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått mer kvar av lönen efter skatt.

Denna ansvarsfulla ekonomiska politik betyder för Västerbottens läns landsting att de samlade skatteintäkterna ökat med 21,3 procent och statsbidragen med 15,2 procent under perioden 2006–2013. Totalt handlar det om 1 088 miljoner kronor i ökade resurstillskott.

Årsprognosen för hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar ett underskott på 91 miljoner kronor. Besparingarna inom ramen för ”Projekt balans” ledde till att Västerbotten blev det första landsting någonsin att genomföra en folkomröstning om en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Socialdemokraterna och Miljöpartiet led ett rejält nederlag – där man dessutom deklarerat att man inte kommer att kommer att ta hänsyn till valutslaget.

Sjukvården har fortsatta problem med tillgängligheten och allt längre vårdköer. Vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin är längst i Sverige. Andra problem är personalrekryteringen med alltför få AT/ST-platser, ökade kostnader för stafettläkare och stora problem med att hitta långsiktiga lösningar för vakanserna inom primärvården.

Landstinget måste få en politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Det handlar om att minska vårdskadorna, att arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjorna att fungera bättre, att sätta fokus på personalförsörjningen, att stärka primärvården, att förbättra tillgängligheten och samarbetet med kommunerna och att minska antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter.

Det behövs också en mer öppen organisation där all personal känner delaktighet. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval.

Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget hade en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Det skulle dessutom underlätta för personalförsörjningen. Landstinget har i dag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

Inom alliansen har vi i dag olika syn på skattefrågan men vi har en gemensam politik för de utmaningar sjukvården står inför. De politiska misslyckandena från S-majoriteten under de senaste 20 åren, och de många politiska utmaningarna, visar att det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård.

Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting

Marianne Normark (FP)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Olle Edblom (C)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare Västerbottens läns landsting

Read Full Post »

På söndag finns möjligheten att rösta i Sveriges första regionala folkomröstning. Folkomröstningen handlar om sjukvård i hela länet. Länsbor har möjlighet att genom en solidarisk handling rösta för att hela länet skall ha rättvis, trygg och jämlik sjukvård. Detta – alltså att rösta ja – innebär att den röstberättigade tycker att Dorotea ska få sina akutvårdplatser tillbaka och Åsele sin ambulans.

Ett ja med ett högt valdeltagande innebär att signalen blir tydlig från länets medborgare om att det behövs ett brett åtgärdsprogram för att garanterar en trygg akutvård, bättre fungerande primärvård och tre välfungerande akutsjukhus i länet. De tre delarna är även innehållet i det åtgärdspaket som Alliansen har presenterat.

Som medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt balans är framför allt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande.

De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplatsminskningar drabbar de mest sjuka äldre hårdast. Primärvården har fått ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant.

Den tuffaste försämringen har skett i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in.

Kostnaderna för akutvårdsplatser och ambulans handlar om cirka tre miljoner vilket motsvarar endast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. För ett brett åtgärdsprogram föreslår alliansen kostnadsreduceringar på sådant som inte är direkt sjukvård till exempel administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. Trygg akutsjukvård är viktigare.

Vad blir konsekvensen av ett nej? Det betyder att den inslagna politiska färdvägen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet med nedmontering av akutsjukvården i länet får fortsätta.

Trots att de fyra akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen så kommer de såldes inte att återinföras. De två ersättningsplatserna har inte samma vårdnivå vilket innebär att patienter som förr kunde vårdas på orten måste skickas iväg till en högre kostnad till något av sjukhusen.

Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil. Åsele får inte tillbaka någon ambulans utan får behålla en akutbil utan möjlighet att köra med blåljus vid akuta situationer.

För en på papperet mycket marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit från delar av länet. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Med bara en missad behandling av en strokepatient i tid är hela besparingen borta. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling att det finns tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.

Ett folkomröstningsutfall där majoritetens nejalternativ skulle vinna förändrar inte alliansens syn på sjukvården i länet. Därmed sätter inte alliansen upp någon spärr för att följa utfallet i den rådgivande folkomröstningen om det skulle bli ett ja-utfall.

Trots folkomröstningen blir det stora avgörandet valet i september nästa år. Det sätt som landstinget nu styrs på är inte att förvalta det förtroende som medborgarna gett majoriteten.

Oavsett folkomröstning är det att i grunden förändra ledarskapet för sjukvården i länet som alliansen söker mandat för. Västerbotten förtjänar en rättvis, jämlik och trygg sjukvård varför vi uppmanar länets medborgare att rösta ja på söndag.

Nicklas Sandström (M)
Marianne Normark (FP)
Olle Edblom (C)
Birgitta Nordvall (KD)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: