Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Nu har den nya majoriteten i Västerbottens läns landsting bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fått sin budget för 2015 samt plan 2016 och 2017 antagen av landstingsfullmäktige. Vänsterpartiet hoppade av majoriteten under förra mandatperioden när akutvårdsplatserna i Dorotea stängdes och ambulansen i Åsele avvecklades men nu väljer Vänsterpartiet att gå med i majoriteten igen trotts att socialdemokraterna inte ändrat uppfattning i dessa frågor.

Sett till den tagna budgeten så är den klinisk fri från spår av de vallöften som utlovades av Vänsterpartiet. Vad blev vallöftet om återställare av ambulans i Åsele, akutvårdsplatser i Dorotea och kraftigt ökade resurser till sjukvården? Från Alliansen föreslogs kraftiga satsningar på primärvården med 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten. Likaså viktiga satsningar på att minska ned de långa vårdköerna. För oss i Alliansen duger det inte att Västerbotten har Sveriges längsta vårdköer.

Från Alliansen kan vi bara konstatera att Vänsterpartiet valde att sälja sig för att komma tillbaka till makten detta utan att kunna visa väljarna att de fått något för det. Allianspartierna står upp och står fast vid att hela länet ska ha en trygg, rättvis och jämlik sjukvård även efter valet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Annonser

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de medicinska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006.

I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

Trots att förutsättningarna för Västerbotten blivit bättre med ett alliansstyrt Sverige så finns det mycket kvar att göra för att sjukvården ska bli bättre i det rödgrönt styrda Västerbotten.

Årsprognosen för sjukvården i år är ett underskott på 120 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för prestigeprojektet Projekt balans. Konsekvenser som orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård.

En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procents stöd.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård.

För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Det handlar om att förändring i hur sjukvården hänger ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras.

Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av S-styre är nu att Västerbotten är bäst i landet på att ha de längsta vårdköerna.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner för att korta ned vårdköer och stärka upp psykiatrin.

En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen.

Landstinget har i dag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har i dag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

En annan viktig framtidssatsning som Alliansen gör är 15 miljoner ytterligare för att tillskapa fler AT/ST-platser för läkarstudenter samt fler sjuksköterskor ska kunna få betald specialistutbildning.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Nicklas Sandström
Oppositionsråd i landstinget (M)
Marianne Normark
landstingsgruppledare (FP)
Olle Edblom
landstingsgruppledare (C)
Birgitta Nordvall
landstingsgruppledare (KD)

Socialdemokraterna i länet meddelar nu att de slutit ett kontrakt med sig själva om att inte lägga ned några fler akutvårdsplatser (Folkbladet 7/4). Som väljare måste man påminnas om att det är exakt samma löfte som gavs redan för fyra år sedan av Peter Olofsson (S). Om nu akutvårdsplatserna fungerar väl och är en viktig del av en trygg inlandssjukvård varför öppnas då inte platserna upp igen? Realiteten är att S misslyckades med att hålla sitt löfte från första början. Istället drogs akutvårdsplatser och ambulanser in i bl.a. Dorotea, Sorsele, Malå och Åsele. Det Socialdemokraterna lyckats bäst med under denna mandatperiod är att rusta ned hälso- och sjukvården för västerbottningarna med hjälp av sitt prestigeprojekt ”Projekt balans”. Kanske är det inte bara väljarna som tappat förtroende för S-gruppen i landstinget utan även deras partidistrikt eftersom de nu tvingas ingå i ett kontrakt med sig själva.

Sedan Alliansen tog över styret nationellt har vi aldrig varit fler som bidragit med mer. Alliansen kommer inte bara med löften, vi levererar och håller det vi lovar. Allians för Västerbotten är beredd att kämpa för att varje Västerbottning ska ha en trygg, rättvis och jämlik vård i hela länet. Rösta på Alliansen i Västerbotten i september!

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

Allianspartierna i landstinget vill nu ha besked från de styrande socialdemokraterna om de kommer att följa sina partikamrater i Umeå kommun kring att gå vidare med förslaget om förkortad arbetstid men med bibehållen lön. Förslaget skulle som presenterats har varit att personalen ska kunna jobba sex timmar men få lön för åtta.

Om Socialdemokraterna nu vill gå vidare med förslaget blir den uppskattade kostnaden ungefär 1,1 miljarder. Det förutsätter även att personalen kan utföra samma arbete på sex timmar som på åtta. Att rekrytera ytterligare personal för att täcka upp detta kommer att bli ett måste vilket i sin tur medför ytterligare kostnadshöjningar.

Socialdemokraterna verkar helt ha tappat greppet om ekonomiskt ansvarstagande när de går fram med sådana här förslag säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar. Alliansgruppledarna menar att arbete och fler skattekronor till sjukvården hänger ihop, om nu Socialdemokraterna har glömt denna koppling.

Allians för Västerbotten

Interpellation
2014-03-27

Vill Socialdemokraterna införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar?

Socialdemokraterna i Umeå har nu bestämt sig för att pröva sin vision om en 6 timmars arbetsdag med full lön på några av Umeå kommuns arbetsplatser om de skulle vinna valet i höst.

Med en sådan reform, följer ett ekonomiskt ansvarstagande, något som Socialdemokraterna varken har en tydlig finansiering eller tidpunkt för. Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna har glömt denna koppling.

Allianserpartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i länet. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben.

Fokus måste istället ligga på att skapa fler jobb för att människor ska ha ett arbete att gå till. Alla behövs ute i arbetslivet för att generera skattekronor till skola, vård och omsorg.

Om Socialdemokraterna nu vill gå vidare med förslaget så är det uppskattade kostnaden ungefär 1,1 miljarder. Det förutsätter att personalen kan utföra samma arbete fast på 6 timmar och inte 8 timmar. Att rekrytera ytterligare personal för att täcka upp detta kommer att bli ett måste vilket i sin tur medför ytterligare kostnadshöjningar.

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

Kommer du likt dina partikamrater i Umeå kommun att gå vidare med att införa förslaget om att jobba 6 timmar men bibehållen lön för 8?

Vilka verksamheter kommer i så fall, om olyckan är framme och att ni vinner valet i höst, att få börja med detta?

Hur avser du att finansiera detta förslag på ungefär 1,1 miljarder?

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M) Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd Gruppledare

Olle Edblom (C) Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare Gruppledare

I dag ställer sig Alliansen i landstinget frågan till den politiska majoriteten om de tänkt att sjukstugan i Dorotea ska jämnas med marken? Bakgrunden till detta är ett uttalande om detta vid senaste landstingsfullmäktige och de pågående planerna om att bygga en ny sjukstuga vilket skulle göra den gamla överflödig. Alliansen vill även ha svar på frågeställningar om hur långt planerna kring den nya sjukstugan har kommit samt vilka kostnader nybyggnationen kommer att få.

Det blir ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar att riva den befintlig sjukstuga säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

Allians för Västerbotten

Interpellation
2014-03-04

Ska sjukstugan jämnas med marken?

Vid landstingsfullmäktige den 18 februari proklamerades att det inte var uteslutet att Dorotea sjukstuga skulle jämnas med marken. Detta i sammanhanget att den politiska majoriteten planerar att bygga en ny sjukstuga intill äldreboendet Bergvattengården.

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1. Anser du att sjukstugan i Dorotea ska jämnas med marken?
2. Avser du fullfölja byggplanerna för en ny sjukstuga i Dorotea?
3. Hur långt har planerna på nybyggnation kommit?
4. Är det Dorotea kommun eller landstinget som ska bygga sjukstugan?
5. När beräknas byggnationerna komma igång och sedan slutföras?
6. Vilka drifts- och investeringskostnader beräknas nybyggnationen ha?

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M) Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd Gruppledare

Olle Edblom (C) Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare Gruppledare

Primärvården har idag ett stort och viktigt uppdrag. Samtidigt finns en stor brist på distriktsläkare. Primärvården är därför tvungen att hyra in kostsamma stafettläkare för att få verksamheten att fungera. Ett av de landsting som har störst problem i nationell jämförelse är inte helt oväntat S-styrda Västerbotten. Av 130 ordinarie tjänster är 50 otillsatta. Antalet listade patienter per läkare är 1995 med ett riktvärde som bör vara runt 1500 patienter per läkare. Detta orsakar dålig kontinuitet för patienten men också en ohållbar arbetsmiljö samt kvalitetsbrister som gör sjukvården sämre för patienten och orsakar en betydligt dyrare sjukvård.

God kvalité och kontinuitet ger patienten bättre sjukvård och sparar pengar. Alliansen anser att hälsocentraler som använder hela sin kompetens optimalt ska premieras och därför ska även besök hos t ex en distriktssköterska ge hälsocentralen ersättning från landstinget. Men budgetramen för primärvården måste utökas. Från Alliansens sida föreslås en omfördelning av resurser från annat som inte är sjukvård just till primärvården. Inför detta budgetår föreslog vi en resursförstärkning till primärvården på 46 miljoner.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Personalförsörjningen är landstingets största strategiska fråga för att säkra vård för västerbottningen och norra regionens invånare. Den höga medelåldern hos många av landstingets medarbetare i kombination med en allt äldre befolkning och den enorma utveckling som sker i sjukvården innebär att man hjälper allt fler vilket ökar trycket på sjukvården. Bristen på specialistläkare är ett stort problem i många verksamheter och har varit så under en längre tid. Det handlar givetvis inte bara om rekrytering utan även om att behålla den kompetenta personalen genom att vara en god arbetsgivare. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget hade en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Det skulle dessutom underlätta för personalförsörjningen. Vi har länge drivit frågan att de som är över 65 år ska stimuleras att jobba längre genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning.

Den lösning på problemet med personalförsörjningen som den socialdemokratiska majoriteten (S) och (MP) istället använt sig av år efter år är dyr stafettpersonal. Förra året kostade denna dyra lösning Västerbottens läns landsting drygt 90 miljoner kronor. Dessutom har inte antalet allmän- och specialisttjänstgöringsplatser för läkare ökat i samma takt som läkarutbildningsplatserna gjort under de senaste åren. Majoritetens lösning är varken kostnadseffektiv eller långsiktigt hållbar. Den innebär dessutom en bristande kontinuitet och tillgänglighet för länets patienter och ohållbara arbetsförhållanden för landstingets personal.

Nu är det dags för (S) och (MP) att agera. Allians för Västerbotten har i flera år påpekat vikten av en långsiktig lösning på personalförsörjningen och att detta är en ödesfråga för att kunna driva sjukvård nu och i framtiden.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

%d bloggare gillar detta: